دسته‌بندی نشده

۱۳۹۸-۰۷-۳۰

آثار دادخواست

همانطور که انجام هر کاری در زندگی روزمره اثراتی دارد طرح یک دادخواست حقوقی هم دارای اثرات و تبعاتی می باشد که به دو دسته می […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

نیم نگاهی به ربا

ربا در لغت به معنی فزونی و اضافه شدن و بلندس و زیاد شدن می باشد.این زیاده مطلق است و می تواند نسبت به خود شی […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

سوالات

-آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی  می توانند از رفتن به ماموریت به سایر شهر های استان خودداری نمایند؟پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟ از […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده می باشند در این فرض تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادرشده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.النهایه رای صادر شده از […]
مشاوره حقوقی
آدرس