دسته‌بندی نشده

۱۳۹۸-۰۷-۰۲

درصورت اثبات اعسارمدیون (محکوم علیه)و تقسیط محکوم به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تاخیر تادیه در حق بانک محکوم گرددیه و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

حقوق وظیفه و مستمری

در خصوص حقوق وظیفه و مستمری قانون حمایت خانواده مقرراتی را در راستای حمایت از زوجه و فرزندان در ماده ۴۸  وضع نموده است که به […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

حذف نام کوچک از شناسنامه با شهادت شهود

حذف نام کوچک از شناسنامه که از قدیم الایام سند سجلی نامیده می شود دارای قوانین و مقرراتی می باشد بدین صورت که شخصی ادعای حذف  […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

بانک ها در جهت دریافت مطالبات خود تکلیفی به ابلاغ اخطاریه به ضامن جدای از مدیون اصلی ندارد

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و […]
مشاوره حقوقی
آدرس