مقالات

۱۳۹۸-۰۶-۰۵

نکته های حقوقی اعاده دادرسی

۱-هرگاه پس از صدور حکم قطعیت یافته محکوم له فوت شود دعوای اعاده دادرسی علیه وراث او نسبت به حکم مزبور علی القاعده مجاز است.۲-رای دیوان […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۵

مشارکت مدنی

شرکت امتزاج دو یا چند مال به منظور رسیدن به یگانگی و حرکت مشتری به سوی هدف است اتحاد این اموال در شکل پیشرفته خود منجر […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۵

رای داوری در چه مواردی ابطال می گردد ؟

طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : ۱-رای صادره مخالف با قوانین موجد حق […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۵

نگاهی به تاریخچه بانکداری در ایران

الف)تاریخچه بانکداری در ایران تا وقوع انقلاب اسلامی نخستین موسسه بانکی در ایران انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در هندوستان فعالیت داشت و […]
مشاوره حقوقی
آدرس