موسسه حقوقی رایزنان عدالت گستر پارس

۱۳۹۷-۰۲-۱۸

بررسی تطبیقی جعل و انکار وتردید دردادرسی مدنی

اکرم جمعه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی @yahoo.com parnian.parvane. چکیده مقاله استحکام روابط اجتماعی ،اقتصادی وغیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۷

آیا بانوان شاغل یا خانه دار از حقوق خود مطلع هستند؟

از جمله حقوقی که بانوان از آن کمتر مطلع هستند حقوق مربوط به فعالیت خانگی می باشد که در زندگی مشترک توسط زوجه انجام می گردد […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۷

آیا دریافت پیامکهای قضایی از طریق گوشی همراه از نظر قانونی ابلاغ به مخاطب تلقی می گردد؟

ابلاغ های الکترونیک از طریق سامانه ثنا به مساله روز شهروندان تبدیل شده است که نه تنها مردم بلکه محاکم هم از کم و کیف آن […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۷

ضامن پر داخت وام بانکی شده اید و نگران اقساط عقب مانده وام گیرنده هستید؟

اشخاصی که در قراردادهای وام و تسهیلات بانکی به عنوان ضامن، اسنادبانکی را امضاء می نمایند همانند وام گیرنده نسبت به پرداخت اقساط و کل وام […]